کارمزد سبدگردانی

خدمات سبدگردانی با دریافت کد مشترک سهامداری بین سرمایه ­گذار و سبدگردان و در قالب قراردادهای مشخص انجام می­ گیرد. کارمزد سبدگردانی می­تواند به صورت کارمزدی ثابت، متغیر(مبتی بر عملکرد) و یا ترکیبی از هر دو تعریف شود.

در محاسبه کارمزد سبدگردانی، سبدگردان موظف است از بین روش‌ هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ می ‌شود، انتخاب نموده و سقف کارمزدهای مصوب هیأت مدیره سازمان را رعایت کند.