خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری با تمرکز بر سرمایه گذاران خارجی به عنوان مشتریان هدف

از جمله نهادهاي مالی تأثیرگذار در بازار سرمایه، شرکت هاي مشاور سرمایه­ گذاري هستند. بخشی از خدمات اصلی مشاوران سرمایه­ گذاري مواردي از قبیل توصیه به خرید، فروش یا نگهداري اوراق بهادار، اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضاي اوراق بهاداردر آینده را شامل می شود. این شرکت­ها با نظارت دقیق بر بازار، برآورد ارزش دارایی­هاي مختلف و ارزیابی سرمایه گذاري­هاي بالقوه سپس تصمیمات کاراي خود، موجب می ­شوند منابع مالی به گونه اي کارا از سرمایه­ گذاران به گزینه­ هاي مختلف سرمایه­ گذاري تخصیص یابد.

خدمات مشاوره ارزشگذاری اوراق بهادار ، عنصر جدانشدنی ازکسب و کار مشاوره مالی و سرمایه‌ گذاری است که مباحث بسیار گسترده­ ای را در بر می‌گیرد.ارزشگذاري کسب و کار، يک فرايند و مجموعه ­اي از روش­ها است که در جهت برآورد ارزش اقتصادي منافع مالکان در کسب و کار به کار برده مي ­شود. ارزشگذاري جهت استفاده سرمايه­ گذاران بالقوه با هدف تعيين قيمت فروش سهام يک شرکت، ارائه مي‌شود.

شرح خدمات کلی مشاور در طرح‌های ارزشگذاری عبارت است از:

-       بررسی و تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، گزارشهای حسابرس و گزارشهای کارشناسان رسمی

-       تهیه مدلهای مالی،  پیش بینی صورتهای مالی آتی وجریانات نقدی آتی شرکت

-       انتخاب نرخ تنزیل مناسب و ارزش نهایی و در نهایت محاسبه ارزش خالص فعلی 

-       اتخاذ رویکرد بازار و انجام تحلیل مقایسه‌ای جهت برآورد ارزش سهام شرکت

-       تحلیل نتایج بررسی کارشناسان رسمی و حسابرسان در تخمین ارزش تعدیل شده داراییها

-       تحلیل نتایج بدست آمده از روشهای گوناگون و وزن دهی به هر یک از نتایج

-       ارائه گزارش تحلیلی از نتایج بدست آمده و پیشنهاد قیمت در سناریوهای نرمال، بدبینانه وخوش بینانه