همکاران بخش مشاور سرمایه گذاری

همکاران بخش مشاور سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی

سمت

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گواهی‌نامه حرفه ای

مریم رمضانیان

مشاور

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

تحلیلگری بازار سرمایه

علی هاشمی 

مدیر تحقیقات

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

تحلیلگری بازار سرمایه

فریور فوزی

کارشناس

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

 تحلیلگری بازار سرمایه

    

     همکاران بخش سبدگردانی

 

نام و نام خانوادگي

سمت

آخرين مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

گواهي‌نامه حرفه اي

مهدی فریور

مدیر سبد

کارشناسي ارشد

مديريت مالي

تحليلگري بازار سرمايه

مهدیه دشتی

تحليلگر

کارشناسي ارشد

مديريت مالي

تحليلگري بازار سرمايه

مهران کاویانی

کارشناس

 کارشناسي ارشد

مديريت مالي

اصول بازار سرمایه