اخبار شرکت

صندوق ها
درباره ما

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 13/12/1393 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 20 میلیارد ریال...

ادامه

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 13/12/1393 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 20 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 20/12/1393 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.


اطلاعات بیشتر